LABDAROS IR PARAMOS FONDO „VILTIES SALA“ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 Labdaros ir paramos fondas „Vilties sala“ (toliau vadinamas „Fondas“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindiniai tikslai labdaros ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos bei kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažintose srityse. Fondo teisinė forma – labdaros ir paramos Fondas.
 1. Fondas veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Labdaros ir paramos įstatymą. Labdaros ir paramos fondų įstatymą bei kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir savo įstatus.
 2. Fondas privalo turėti bent vieną sąskaitą banke.
 3. Fondo veiklos trukmė – neribota.
 4. Fondo finansiniai metai – kalendoriniai metai.
 5. Fondo buveinės adresas: Taikos pr. 99-20, Kaunas.
II.FONDO TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS
 1. Fondo tikslai:

7.1. šelpti ir teikti nemokamą pagalbą invalidams, ligoniams, vienišiems nedarbingiems asmenims, našlaičiams arba vaikams, likusiems be tėvų globos arba netekusiems vieno iš tėvų, daugiavaikėms ir mažai aprūpintoms šeimoms, bedarbiams, asmenims, kurių gaunamos pajamos negali užtikrinti minimalaus gyvenimo lygio; būti paramos gavėju ir teikėjų;

7.2. remti socialines, ekonomines programas, formuojant organizacines priemones, prielaidas, tradicijas, pilietines iniciatyvas neįgaliems asmenims būti aktyviais savo socialinės integracijos problemų sprendimo dalyviais;

7.3. remti neįgalius asmenis, naudojantis jų turimomis fizinės, intelektualinės, organizacinės veiklos galimybėmis, profesinėmis ir kitomis priemonėmis, rengiant arba (ir) realizuojant verslo bei kitus sumanymus, idėjas įgyvendinančius projektus;

7.4. teikti labdarą ir paramą asmenims, nukentėjusiems nuo karo ir gaivalinių nelaimų, ekologinių katastrofų, užkrečiamų ligų epidemijų, padėti likviduoti tų nelaimių, katastrofų ir epidemijų padarinius;

7.5. padėti įsidarbinti, perkvalifikuojant darbo netekusius asmenis;

7.6. remti mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos plėtojimo programas;

7.7. remti aplinkos apsaugos ir aplinkos tvarkymo darbų programas;

7.8. remti istorijos, gamtos, architektūros, kultūros vertybių apsaugos, įamžinimo bei restauravimo darbų programas;

7.9. remti kitą socialiai naudingą veiklą bei Vyriausybės skelbiamas socialines programas;

7.10. remti kaimo, miestelių bei regionų plėtros projektus ir programas;

7.11. remti kitus visuomenei naudingus projektus ir programas;

7.12. tirti ir aiškintis labdaros ir paramos poreikius, padėti juos spręsti;

7.13.  teikti labdarą ir paramą Lietuvoje ir užsienyje įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Veiklos sritys bei rūšys:

8.1. 85.32.20 Labdaros organizacijų bei fondų, vietinių savitarpio pagalbos organizacijų veikla;

8.2. 85.31 socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu;

8.3. 85.32 socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu;

8.4. 22.11 knygų leidyba;

8.5. 22.12 laikraščių leidyba;

   8.6. 22.13 žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;

8.7. 22.15 kita leidyba.

DALININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS, DALININKŲ IŠSTOJIMO (PAŠALINIMO) IR DALININKŲ TEISIŲ SUTEIKIMO RĖMĖJAMS TVARKA

10.   Fondo dalininkas turi teisę:

10.1  dalyvauti ir balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime;

10.2.  susipažinti su Fondo dokumentais ir gauti visą Fondo turimą informaciją apie jo veiklą;

10.3   bet kada išstoti iš Fondo. Tokiu atveju dalininko įnašai ar kitaip Fondo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

10.4.  kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

 1. Fondo dalininkas privalo laikytis Fondo įstatų.
 2. Fondo dalininkai, nevykdę įsipareigojimų, gali būti pašalinti iš Fondo dalininkų, o Fondo rėmėjams įsipareigojantiems skirti Fondui lėšų ar teikti Fondui paslaugas, gali būti suteiktos Fondo dalininkų teisės. Dalininką pašalinti bei rėmėjui suteikti dalininko teises gali tik visuotinis dalininkų susirinkimas. Jeigu dalininkas yra vienas asmuo, jis gali atsisakyti dalininko statuso ir dalininko teises suteikti rėmėjui (rėmėjams). Toks dalininko atsisakymas būti dalininku ir dalininko statuso suteikimas rėmėjui (rėmėjams) turi būti įformintas rašytine forma.
 3. Dalininkas, norėdamas išstoti iš Fondo parašo prašymą Fondo vadovui.
 4. Dalininkas, nesilaikantis Fondo įstatų, gali būti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu pašalinamas iš Fondo dalininkų. Sprendimą sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą šiuo klausimu priima Fondo vadovas.
 5. Fondo rėmėjas (rėmėjai) pateikia Fondo vadovui raštišką prašymą dėl Fondo dalininko statuso įgijimo. Fondo vadovas 40 dienų bėgyje nuo šio prašymo gavimo dienos sušaukia visuotinį dalininkų susirinkimą, kurio sprendimu Fondo rėmėjui (rėmėjams) gali būti suteiktas Fondo dalininko statusas.
 6. Fondo rėmėjo prašymu Fondas privalo teikti informaciją, reikalingą kontroliuoti, kaip Fondas vykdo rėmėjo nustatytas sąlygas.

IV. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, ŠAUKIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 1. Visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausias Fondo organas. Jeigu Fondo dalininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilygsta visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.
 2. Visuotinis dalininkų susirinkimas:
   18.1.  keičia Fondo įstatus;

18.2.  priima sprendimus dėl dalininkų pašalinimo iš Fondo, taip pat dėl dalininko teisių suteikimo rėmėjams;

18.3.  renka bei atšaukia Fondo valdybą bei jos pirmininką, Fondo revizorių bei nustato jiems atlyginimą;

   18.4.  tvirtina Fondo finansinę metinę atskaitomybę;

18.5.  priima sprendimą dėl Fondo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

18.6.  sprendžia kitus Labdaros ir paramos fondų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai skirtus klausimus, jei tai nepriskirta kitų Fondo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

  1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Fondo veiklą pateikimo dalininkams tvarka patvirtinama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu atskiru dokumentu.
  2. Eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas turi vykti kasmet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie visuotinio dalininkų susirinkimo datą, laiką, vietą, ir darbotvarkės klausimus Fondo vadovas praneša ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos (pranešimas įteikiamas pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku).
  3. Neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas, jei to reikalauja daugiau nei ½ Fondo narių valdyba, Fondo vadovas ar revizorius. Visuotinio dalininkų susirinkimo iniciatoriai valdybai pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo priežastys ir tikslai, pateikiami pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos, vietos, laiko ir siūlomų sprendimų projektai. Neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
  4. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nustatytų terminų, jeigu visi Fondo dalininkai su tuo sutinka.
  5. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ Fondo dalininkų.
  6. Jeigu visuotinis dalininkų susirinkimas neįvyksta, šaukiamas pakartotinis visuotinis dalininkų susirinkimas apie kurį Fondo vadovas praneša dalininkams šių įstatų 20 punkte nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusiojo visuotinio dalininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis dalininkų susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusiojo susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo dalininkų.
  7. Fondo visuotinis dalininkų narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipiasi Fondo dalininkas, valdybos narys ar Fondo vadovas.
  8. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Fondo dalininkų balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomo balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Kai renkami valdybos nariai, keičiami Fondo įstatai ir priimami sprendimai dėl Fondo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Fondo dalininkų balsų.
VALDYBA
 1. Valdyba yra kolegialus Fondo valdymo organas, sudarytas iš trijų asmenų, išrinktų visuotiniame dalininkų susirinkime penkerių metų laikotarpiui. Valdybos veiklai vadovauja pirmininkas, renkamas visuotiniame dalininkų susirinkime. Valdybos nariai gali dirbti ir visuomeniniais pagrindais.
 2. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau, kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
 3. Valdyba:

29.1.  skiria Fondo vadovą bei jį atšaukia, nustato jam atlyginimą;

29.2.  svarsto ir tvirtina Fondo veiklos strategiją, programas per tris mėnesius nuo praėjusių finansinių metų pabaigos parengia ir teikia eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui Fondo veiklos ataskaitą.

29.3.   organizuoja visuotinius dalininkų susirinkimus, ruošia jų darbotvarkę bei sprendimų projektus ir praneša Fondo vadovui kada sušaukti visuotinius dalininkų susirinkimus;

   29.4.   skirsto lėšas labdarai ir paramai;
   29.5.   tvirtina turtinių įnašų įvertinimą;

29.6.   analizuoja Fondo veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis;

29.7.   priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu bei dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, filialų ir atstovybių vadovo paskyrimo ir tvirtina jų nuostatus;

29.8.    turi kitas funkcijas, kurios neprieštarauja įstatymams bei šiems įstatams.

 1. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą į ketvirtį. Posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi ir kiekvienas valdybos narys. Apie valdybos posėdžio sušaukimą, nurodydamas posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę valdybos posėdžio iniciatorius turi informuoti kitus valdybos narius ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki posėdžio (išsiunčiant informaciją ryšio priemonėmis). Į valdybos posėdį turi būti kviečiamas Fondo vadovas, jei jis nėra valdybos narys.
 2. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtinas, aki už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

FONDO VADOVAS

 1. Fondo vadovas – direktorius yra vienasmenis Fondo valdymo organas, juo turi būti fizinis asmuo.
 2. Fondo vadovą skiria ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jam atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas – Fondo valdyba.
 3. Fondo vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo ir valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
 4. Fondo vadovas veikia Fondo vardu , esant santykiams su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Fondo vardu.
 5. Fondo vadovas atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Fondo veiklai, Fondo veiklos organizavimą, dalininkų bei labdaros ir paramos davėjų apskaitą, o taip pat priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, sprendžia kitus klausimus, kurie neprieštarauja įstatymams ir šiems įstatams.

PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, KURIA VADOVAUJANTIS SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

 1. Už Fondo pranešimų ir skelbimų paskelbimą, kurie yra reikalingi pagal Civilinį kodeksą, Labdaros ir paramos fondų įstatymą bei šiuos įstatus, atsakingas yra Fondo vadovas, Fondo likvidavimo atveju – likvidatorius. Visi Fondo vieši pranešimai yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“. Kiti pranešimai ir skelbimai registruotu laišku išsiunčiami dalininkų ar kitų suinteresuotų asmenų adresu, pateiktu Fondo vadovui.

FONDO PAJAMŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ , PAJAMŲ BEI TURTO NAUDOJIMO TVARKA

 Fondui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti, kuris gali būti įsigytas dovanojimo, paveldėjimo būdu arba už Fondui priklausančias lėšas.
 1. Fondo pajamų šaltiniai gali būti:
   39.1.   dalininkų įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos;
   39.2.   rėmėjų dovanotos (aukotos) lėšos ir turtas;
   39.3.   palikimai, pagal testamentą tenkantys Fondui;

39.4.   kredito įstaigų palūkanos, mokamos už juose saugomas lėšas;

39.5.   Fondui priklausančių įmonių ir įmonių, kurių dalininku yra Fondas, pelnas;

39.6.   lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams bei programoms iš analogiškų fondų bei projektų.

   39.7.   kitos teisėtai įgytos lėšos.
 1. Labdarai ir paramai gautas lėšas ir turtą Fondas gali panaudoti tik pagal paskirtį įstatuose nurodytiems tikslams.
 2. Fondas gali nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti ir užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Fondo įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus Fondo įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
 3. Net šių įstatų 41 punkte nurodytais tikslais Fondui draudžiama:

42.1.   neatlygintiniai perduoti Fondo turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartis Fondo dalininkui, valdybos nariui ir vadovui, Fonde darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus Fondo įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

42.2.   mokėti Fondo steigėjui ar dalininkui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamojo Fondo turto dalį, viršijančią dalininko įnašą;

42.3.   Fondo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Fondo dalininkams ir (ar) jo valdymo organų nariams, Fonde daro sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos bei autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas bei atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

42.4.   suteikti paskolas, įkeisti Fondo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Fondo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitais užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

42.5.   skolintis pinigų iš Fondo steigėjo ar dalininko ar su juo susijusio asmens, mokant palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

42.6.   pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

42.8.   parduoti Fondo turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

42.9.    steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

42.10.   vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

42.11.   vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės normos juridiniai asmenys;

42.12.  dalyvauti politinėje veikloje, teikti paramą politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms.

42.13  Fondas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Fondas šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Fondas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems tikslams, negu Fondo įstatuose nustatyta.

 1. Fondas atsisako priimti iš potencialių rėmėjų lėšas ir turtą, jeigu tuo naudodamiesi rėmėjai ar jų grupė gali daryti įtaką Fondo veiklai savo ar kitų asmenų naudai.
 2. Fondo rėmėjas gali nustatyti jo skirtų lėšų (turto) naudojimo sritis, bet tik Fondo įstatų numatytai veiklai.
 3. Fondo lėšos kaupiamos ir saugomos bankuose ar kitose kredito įstaigose.
 LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, FONDO VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
 1. Fondas privalo ne rečiau kaip kartą metuose atlikti lėšų ir pajamų naudojimo bei kitos finansinės veiklos patikrinimus. Juos atlieka revizorius arba auditorius, renkamas visuotiniame dalininkų susirinkime penkeriems metams. Revizoriumi (auditoriumi)gali būti fizinis arba juridinis asmuo, bet ne steigėjas ar dalininkas ir ne valdymo organo narys ar Fondo darbuotojas.
 2. Revizorius (auditorius) privalo:

48.1.    tikrinti Fondo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;

48.2.   visuotinio dalininkų susirinkimo, valdybos ir Fondo vadovo pavedimu atlikti Fondo finansinės veiklos patikrinimus;

48.3.    artimiausiame visuotiniame dalininkų susirinkime pranešti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

 1. Fondo valdyba ir vadovas privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus buhalterinės apskaitos dokumentus.
 2. Už darbą revizoriui (auditoriui) Fondas gali mokėti atlyginimą. Atlyginimo dydį arba apmokėjimo už darbą sąlygas nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.
 3. Revizorius (auditorius) įstatymų nustatyta tvarka atsako už blogą Fondo veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų nuslėpimą.
 FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA
 Fondas turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Filialas ir atstovybė neturi juridinio asmens teisių ir naudojasi Fondo, kaip juridinio asmens, vardu. Filialas ir atstovybė veikia pagal Fondo suteiktus įgaliojimus, kurie turi būti nurodyti filialo ir atstovybės nuostatuose.
 1. Fondo filialai ir atstovybės steigiami, nutraukiama jų veikla, tvirtinami jų nuostatais, paskiriami filialų ir atstovybių vadovai bei suteikiami jiems įgaliojimai Fondo valdybos sprendimu.

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 1. Fondo įstatai keičiami visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Fondo dalininkų balsų dauguma ir registruojami Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka.

FONDO REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 1. Fondas pertvarkomas ir pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas) Civilinio kodekso, Labdaros ir paramos fondų įstatymo bei šių įstatų nustatyta tvarka.
 2. Tuo pačiu metu Fondas negali būti ir reorganizuojamas, ir pertvarkomas bei negali būti pertvarkomas į politinę partiją ar politinę organizaciją.
 3. Likęs Fondo turtas ir lėšos, įstatymų numatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Fondo dalininkų reikalavimus dėl Fondo turto dalies, neviršijančios dalininko įnašo į Fondą, iki Fondo išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis dalininkų susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Fondą.
 4. Fondo likvidatoriaus pareigos yra nustatytos Civiliniame kodekse bei Labdaros ir paramos fondų įstatyme. Be šių pareigų, likvidatorius privalo:

58.1.   viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ apie Fondo likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Fondą bei duomenis apie likvidatorių;

    58.2.    sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;

58.3.    perduoti likusį Fondo turtą labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka;

   58.4.    sudaryti likvidavimo aktą;

58.5.    perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

58.6.    pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Fondo likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus išregistruoti Fondą.

Du tūkstančiai penktųjų metų sausio mėnesio penktoji diena.

Įstatai patvirtint visuotiniame dalininkų susirinkime, įvykusiame 2005 01 03.